Móda a Duše – Obchodní podmínky

Čl. I – Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmět je nákup a prodej internetového vzdělávacího online programu Móda a Duše (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek http://modaaduse.cz. 1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je E.T.GEM s.r.o., se sídlem Široká 65/14, Josefov, 110 00 Praha 1, IČ: 24843008, DIČ CZ 24843008. V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravený obchodním zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba - spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele, zejména ust. §§ 51a – 65 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS). 1.3 Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

Čl. II – Objednávka

2.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese http://modaaduse.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky http://modaaduse.cz. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://modaaduse.cz/, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

Čl. III – Kupní cena, daňový doklad

3.1 Ve shrnutí přihlášky a na webové adrese http://modaaduse.cz najdete všechny ceny služeb. 3.2 Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad-fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

Čl. IV – Způsob a forma platby

4.1 Způsob platby: Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o. 4.2 Možnosti plateb: a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro. b) Bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další. 4.3 Forma platby. Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná

Čl. V. – Garance vrácení peněz

5.1 Za své produkty ručí E.T.GEM s.r.o. zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz. 5.2 Při objednání online kurzu má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to 14 dní od zakoupení tréninku. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mailu: support@tanahavlickova.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy bude znemožněn přístup do členské sekce placeného online kurzu.

Čl. VI. – Sankce

6.1 Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží, která je splatná bezprostředně po doručení výzvy k zaplacení této smluvní pokuty na email kupujícího zaregistrovaný přes webovou stránku http://modaaduse.cz zaslaná ze strany E.T.GEM s.r.o., a to prostřednictvím bankovního převodu na účet společnosti E.T.GEM s.r.o. č. ú. pro platby v českých korunách: 288088880/2010 , pro platby v eurech: 288088880/2010 , vedený u FIO banky, VS: č. vaší objednávky. Veškeré náležitosti bankovního spojení jsou uvedeny na http://modaaduse.cz .

Čl. VII. – Odpovědnost

7.1 Zabezpečení: Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. 7.2 Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Čl. VIII. – Ochrana údajů

8.1 Prohlášení prodávajícího: E.T.GEM s.r.o. se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím. 8.2 Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Čl. IX. – Závěrečná ustanovení

9.1 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 4.9.2015. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://modaaduse.cz, popřípadě dalšími informačními kanály. E.T.GEM s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. 9.2 Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://modaaduse.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.